Styrelsen

Förbundets styrelse och stadgar

Förbundets styrelse

 

Ordförande: Lennart Sauer. Umeå universitet

Vice ordförande: Alexandru Panican, Lunds universitet

Kassör: Thorbjörn Ahlgren, Hälsohögskolan, Jönköping University

Sekreterare: Maria Eriksson, Marie Cederschiöld högskola

Ledamot: Kerstin Arnesson, Linnéuniversitet

Suppleant: Siv-Britt Björktomta, Uppsala universitet

Stadgar

Förbundet Sveriges Socionomutbildningar

Stadgar fastslagna 2018-03-23


Allmänna bestämmelser

§1

Förbundets namn är Förbundet Sveriges Socionomutbildningar. Förbundets säte är förlagt till det universitet eller högskola där ordförande är verksam.


§2

Förbundets syfte är att stärka det sociala arbetet genom att:

- främja samverkan mellan Sveriges socionomutbildningar samt vidareutbildningar på avancerad nivå och forskarutbildningsnivå,

- stärka utveckling av forskning, utbildning och praktik i socialt arbete,

- samordna och utveckla erfarenhetsutbyte inom och mellan olika nätverk med relevans för socialt arbete,

- vara en aktör i samhällsdebatten.


§3

Beslutande organ är årsmöte och extra årsmöte. Mellan årsmöten fungerar den styrelse som utses av årsmötet som beslutande organ.


§4

Förbundets firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda myndiga personer. Medlemsavgift för kommande verksamhetsår beslutas av årsmötet.


§5

Förbundets verksamhetsår och räkenskapsår är kalenderår.


§6

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.


§7

Talan i tvist mellan medlem och förbundet får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist ska, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven, avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. Dock ska följande gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarandet. Vardera parten svarar för egna kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeman man utsett. Kostnaderna för ordförande och sekreterare, delas lika mellan parterna.


§8

För ändring av dessa stadgar krävs beslut på två på varandra följande möten, med minst en månads mellanrum, varav ett ska vara årsmöte, med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.


§9

För upplösning av förbundet krävs beslut på två på varandra följande möten, med minst en månads mellanrum, varav ett ska vara årsmöte, med minst 2/3 av antalet avgivna röster. I beslut om upplösning av förbundet ska förbundets tillgångar skänkas till Allmänna arvsfonden och förbundets handlingar ska arkiveras på Stadsarkivet där förbundet har sitt säte.


Medlemmar

§10

Förbundet är öppet för alla institutioner eller motsvarande vid svenska universitet och högskolor som innehar examensrätt för socionomexamen. Medlemmar ska följa förbundets stadgar och föreskrifter. När medlemsavgiften är erlagd är institution eller motsvarandet medlem och förs in i medlemsförteckningen. Styrelsen/årsmötet ska godkänna alla medlemskap.


§11

Medlem som vill utträda ur förbundet, ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat förbundet. Medlem som inte har betalat medlemsavgift senast vid tiden för årsmötet får anses ha begärt sitt utträde ur förbundet. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att institution eller motsvarandet avförs från medlemsförteckningen.


§12

Medlem får inte uteslutas ur förbundet av annan anledning än att institution eller motsvarandet har försummat att betala av förbundet beslutade avgifter, motarbetat förbundets verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat förbundets intressen. Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet ska skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen ska iaktta för överklagande.

 

Beslutet ska inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen meddelas företrädaren för den berörda institutionen eller motsvarande.


§13

Medlemmars rättigheter och skyldigheter:

• Medlem har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna

• Medlem har rätt till information om förbundets angelägenheter

• Medlem ska följa förbundets stadgar samt de beslut som fattats av årsmöte och styrelse

• Medlem har inte rätt till del av förbundets behållning eller egendom vid upplösning av förbundet

• Medlem ska betala medlemsavgift samt eventuellt övriga avgifter som beslutats av förbundet


Årsmöte och extra årsmöte

§14

Årsmötet, som är förbundets högsta beslutande organ, hålls före utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet ska av styrelsen senast fem veckor före mötet tillställas medlemmarna på följande sätt; via e-post och publiceras på hemsida. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av förbundet med annat förbund eller förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för förbundet eller dess medlemmar ska detta anges i kallelsen. Verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning, revisors berättelse, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna förslag med styrelsens yttrande ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen ska anges var dessa handlingar finns tillgängliga.


§15

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmöte. Förslag från medlem ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen ska till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.


§16

Medlem som har betalt medlemsavgiften senast 30 dagar före årsmötet har rösträtt på mötet. Varje medlem har en röst och varje institution eller motsvarande utser en företrädare inför årsmötet. Mötesdeltagare vid mötet som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.


§17

Årsmötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.


§18

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).

Med undantag för de i 8 § och 9 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ. Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster. För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster. Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det ska dock val ske slutet. Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om ordföranden är röstberättigad. Är ordförande inte röstberättigad avgör lotten. Vid val ska i händelse av lika röstetal lotten avgöra.


§19

Valbar till styrelsen och valberedningen är varje medlems anställda lärare och forskare. Anställd i förbundet får inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till revisor i förbundet.

 

§20

Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet (vilka medlemmar som har rösträtt).
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av dagordning.
 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
 7. b) Styrelsens ekonomiska redovisning (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.Revisors berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter.
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna förslag från medlemmarna.
 12. Val av
 13. a) förbundets ordförande för en tid av 1 år.
 14. b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år.
 15. c) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år.
 16. d) revisor jämte suppleant för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
 17. e) ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till sammankallande.Eventuellt övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för förbundet eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet. Inget utöver det som finns i kallelsen får tas upp och beslutas på årsmötet.


§21

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst 20 % del av förbundets medlemmar begär det. Sådan framställning ska göras skriftligen och innehålla skälen för begäran.

 

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte ska den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte ska tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet via e-post samt publiceras på förbundets hemsida. Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke. Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 16 § och 17 §.


Valberedning

§22

Valberedningen består av tre ledamöter, varav en sammankallande, valda av årsmötet. Valberedningen sammanträder när sammankallande eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer. Valberedningen bör senast 5 veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid. Senast 2 veckor före årsmötet ska valberedningen meddela medlemmarna sitt förslag.


Revisorer

§23

Auktoriserad revisor krävs inte. Revisorn har rätt att fortlöpande ta del av förbundets räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Revisorn ska inte ingå regelbundet på styrelsemöte. Förbundets räkenskaper ska vara revisor tillhanda senast en månad före årsmötet. Revisor ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.


Styrelsen

§24

Styrelsen består av ordförande samt 4-8 övriga ledamöter. Vid styrelsens sammansättning bör jämlikhetsperspektiv beaktas. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga befattningshavare som behövs. Vid förhinder för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden t.o.m. kommande årsmöte. Styrelsen får utse representant för medlem till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt, men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Adjungerad får utses till befattning inom styrelsen.


§25

När årsmöte inte är samlat är styrelsen förbundets beslutande organ och ansvarar för förbundets angelägenheter. Styrelsen ska - inom ramen för dessa stadgar - svara för förbundets verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen. Det åligger styrelsen särskilt att

• tillse att för förbundet gällande lagar och bindande regler iakttas

• verkställa av årsmötet fattade beslut

• planera, leda och fördela arbetet inom förbundet

• ansvara för och förvalta förbundets medel

• tillställa revisor räkenskaper mm enligt 23 §

• förbereda årsmöte


§26

Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte

Förbundet Sveriges Socionomutbildningar Stadgar fastslagna 2018-03-23

ske genom ombud. I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende ska avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas ska sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet. Vid sammanträde ska protokoll föras. Protokoll ska justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening ska antecknas till protokollet.


§27

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd. Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande ska fortlöpande underrätta styrelsen härom.

Årsmöteshandlingar 2024

 • Förslag från styrelsen till årsmöte 2024 - En gemensam plattform för alla utbildningsnivåer i socialt arbete
 • Verksamhetsberättelse 2023
 • Internrevisionsberättelse 2023
 • Förslag budget 2024
 • Verksamhetsplan 2024