Hem

Juridiklärardagen 25 april

Heldagskonferens för juridiklärare på socionomutbildningar vid samtliga svenska lärosäten. Temat för året är ”Sociala och politiska rättigheter i utbildning av socialarbetare”. Evenemanget äger rum på Lunds universitet den 25 april 2024. Klicka på bilden till höger för att läsa mer.

Förbundet Sveriges Socionomutbildningar

Förbundet vill:

  • främja samverkan mellan Sveriges socionomutbildningar samt vidareutbildningar på avancerad nivå och forskarutbildningsnivå,
  • stärka utveckling av forskning, utbildning och praktik i socialt arbete,
  • samordna och utveckla erfarenhetsutbyte inom och mellan olika nätverk med relevans för socialt arbete,
  • vara en aktör i samhällsdebatten. 

Representanter från Sveriges socionomutbildningar vid bildningen av det nya förbundet

den 23 mars 2018.

Våra nätverk

Läs om de nätverk som våra socionomer och socionomutbildningar finns med i.
Uppdaterad information kan skickas till Thorbjörn Ahlgren.


Information om nätverken kan du ladda hem nedan (ingen länk, ingen information ännu):

VÅR HISTORIA

Förbundet Sveriges Socionomutbildningar bildades i mars 2018. Det konstituerande årsmötet hölls i Göteborg. Till ordförande i det nystartade förbundet valdes Helena Johansson från Göteborgs universitet. Övriga ledamöter i den första styrelsen var Katarina Piuva Stockholms universitet, Thorbjörn Ahlgren, Jönköping University, Kristina Gustafsson, Linnéuniversitet samt Katarina Hjortgren, Örebro universitet. En viktig ambition i bildandet av förbundet var att kunna vara en tydligare aktör samverkan med externa aktörer. Ett av styrelsens prioriterade områden de första åren har därför varit att initiera dialog och följa upp kontakter med viktiga externa aktörer såsom Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Socialstyrelsen, Förbundet Sveriges Socialchefer (FSS). Ett annat viktigt utvecklingsområde för det nystartade förbudet handlar om att samordna och utveckla erfarenhetsutbytet mellan olika interna nätverk av relevans för utbildning och forskning i socialt arbete. Syftet med de olika nätverken är att bidra till kvalitetsutveckling inom olika områden inom utbildningen, såsom VFU (verksamhetsförlagd utbildning), Juridik och rättstillämpning i socialt arbete, Internationalisering samt PPU (Personlig och professionell utveckling).


Initiativet till bildandet av förbundet togs av medlemmar i den dåvarande Samarbetskommittén för Socionomutbildningar i Sverige. Bakgrunden till initiativet var att antalet lärosäten som bedriver socionomutbildning ökat kraftigt under 2000-talet (19 utbildningsorter 2021) varför det fanns ett behov av en tydligare struktur för samverkan och erfarenhetsutbytet mellan de olika lärosätena. 


Den tidigare samarbetskommittén för Sveriges socionomutbildningar, som bestod av ledningsföreträdare för landets socionomutbildningar var ett mer löst organiserat nätverk, som bildades 1977 då det i Sverige fanns totalt sex olika lärosäten som gav socionomutbildning (Stockholm, Göteborg, Umeå, Östersund och Lund). Den dåvarande samarbetskommittén, träffades kontinuerligt ett par gånger per år för att diskutera gemensamma frågor. Återkommande teman har bland annat varit att arbeta med kvalitetsutveckling av utbildningen såväl innehållsligt som pedagogiskt. Förutom frågor gällande socionom-utbildningens upplägg och utformning har frågor om utbildning på avancerad nivå varit ett ämne för diskussion, bland annat sett i relation till frågor om kompetensförsörjningen inom den sociala barnavården som varit en aktuell fråga under mitten av 2010-talet.


Regeringens beslut att införa legitimation för kuratorer inom Hälso- och sjukvården och införandet av en särskild examen i Högskole-förordningen har varit en annan fråga som samarbetskommittén deltagit aktivt i. Detta bland annat genom att två representanter från landets socionomutbildningar deltagit i referensgruppen i Universitetskanslerämbetets (UKÄ´s) arbete med att utarbeta förslag till examensmål för utbildningen till Hälso- och sjukvårdskurator.  

 

INTERNATIONALISERING

Att utveckla kunskap om och förståelse för internationella förhållanden och om socialt arbete i ett internationellt perspektiv utgör en viktig del av utbildningen av socionomer. Vid många lärosäten finns möjlighet för studenter att genomföra en del av sin utbildning utomlands genom att läsa kurser eller göra sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) i ett annat land. Lärare och forskare inom Förbundet Sveriges Socionom-utbildningar (FSSOC) deltar aktivt i olika samarbeten och erfarenhets-utbyte med kollegor i andra delar av världen. 


European Association of Schools of Social Work (EASSW) arbetar för att främja utvecklingen av utbildning i Socialt arbete i Europa och uppmuntra till internationellt utbyte. I syfte att utveckla samverkan mellan lärosäten som är medlemmar i EASSW finns bland annat möjlighet att söka bidrag i form av medfinansiering till innovativa projekt i syfte att utveckla samverkan mellan lärosäten som är medlemmar i EASSW, Small Projects.

 

VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING (VFU) I SAMVERKAN

I samtliga socionomutbildningar ingår verksamhetsförlagda kurser där socionomstudenter får möjlighet att delta i socialt arbete inom olika verksamhetsområden under handledning av yrkesverksamma socionomer. Den verksamhetsförlagda utbildningen genomförs i nära samverkan mellan utbildningen och socionomer inom olika verksamhet-sfält och bidrar till ömsesidigt kunskaps- och erfarenhets-utbyte. Den verksamhetsförlagda utbildningen är en betydelsefull del av de blivande socionomernas professionella utveckling och bidrar till att utveckla fördjupad förståelse för det sociala arbetets utövande och integration av olika former av kunskaper och färdigheter.


VFU-nätverket som består av lärare som ansvarar för de verksamhetsförlagda kurserna vid landets socionomutbildningar genomför varje år en gemensam konferens för att utbyta erfarenheter och samverka kring gemensamma frågor.

PERSONLIG OCH PROFESSIONELL UTVECKLING (PPU)

För att erhålla socionomexamen krävs enlig Högskoleförordningen, förutom kunskaper och färdigheter inom olika områden, även att den studerande ska visa självkännedom och empatisk förmåga samt visa förmåga till professionellt bemötande och förhållningssätt. Nätverket för PPU arrangeras återkommande konferenser för lärare vid landets socionomutbildningar i syfte att utbyta idéer gällande pedagogiska strategier för att skapa förutsättningar för de studenterna att under utbildningstiden utvecklas inom dessa områden. Nästa konferens kommer att genomföra på Gävle Högskola den 8-9 dec 2020.