Nätverk och länkar

Nätverk


Socionomutbildningarna finns med i ett stort nätverk i Sverige, Norden och i resten av världen.

Förbundet för forskning inom socialt arbete (FORSA) arbetar för att stärka samarbetet mellan forskning, utbildning och det sociala arbetets praktik i Sverige.

Sveriges socionomutbildningar

Nätverk

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDS-KURATORSPROGRAM

Det nationella nätverket för Hälso- och sjukvårdskuratorsprogram startade våren 2023 som ett forum för utvecklings- och kvalitetsarbete för programsamordnare och programansvariga vid olika lärosäten i Sverige. Nätverket träffas några gånger per år med ambitionen att träffas fysiskt vid ett tillfälle och digitalt vid övriga träffar. Vid träffarna diskuteras aktuella frågor som rör programmen, exempelvis kursutbud, genomströmning, VFU, tillgodoräknande och examensarbeten.


Kontaktperson för nätverket: Sara Lilliehorn

Välkommen att höra av dig.

MAGISTER- / MASTER

Det nationella nätverket för masterutbildningar i socialt arbete startade våren 2021 som ett forum för utvecklings- och kvalitetsarbete för studierektorer, programledare och andra med ansvar för utbildning i socialt arbete på avancerad nivå – master och magister. I nätverket träffas vi digitalt 3-4 gånger per år och dryftar aktuella frågor. Exempel på frågor vi diskuterat (och fortsatt behöver diskutera) är rekrytering till masterutbildningen, kursutbud, profilering, internationalisering, digitalisering och betygssättning vid examination av examensarbeten.

 

Värdskapet för nätverket roterar och det är inbjudaren som föreslår tema för samtalet. Välkommen att höra av dig till Anders Lundberg, för mer information om hur du ansluter dig.

SOCIALT ARBETE I TIDER AV MIGRATION

Norden

Syftet med nätverket är att skapa ett socialvetenskapligt forum i Sverige för forskningsinitiativ, fördjupning och samarbeten inom kunskapsområdet socialt arbete och migration. Mer specifikt syftar nätverket till att skapa förutsättningar för fördjupning och initiering av publikationer och forskningsansökningar inom forskningsområdet genom att:

  • Öka kunskapsutbytet mellan forskare vid olika lärosäten
  • Skapa förutsättningar för publikationer, individuellt men även i nya författarkonstellationer (samförfattarskap) med särskilt fokus på internationella publikationer med peer-review
  • Skapa förutsättningar för gemensamma forskningsansökningar med forskare från olika lärosäten och disciplinära bakgrunder

Kontaktperson: Jesper Johansson

Läs mer om detta nätverk.

INTERNATIONALISERING

Norden

Nordisk Organisation för Utbildning i socialt arbete - NOUSA

Europa och övriga världen

International Federation of Social Workers - 

IFSW


International Association of Schools of Social Work, IASSW, är ett världsomstpännande förbund för alla socionomprogram och utbildningar i socialt arbete. Ett hederspris delas ut varje år. 

SAMHÄLLSARBETE 

Det nationella nätverket för samhällsarbete (Samnet) bildades vid en workshop under den nationella paper-konferensen i socialt arbete (NaPSa) 22–23 mars 2023. Nätverket syftar till att vara ett forum för verksamma forskare och lärare i socialt arbete, i frågor som rör samhällsarbete både avseende forskning och utbildning. Socialt arbete har historiskt och internationellt varit inriktat mot tre nivåer; individinriktat arbete, arbete med grupper respektive samhällsarbete (community work). Dagens strukturella sociala problem med långtgående exkludering och marginalisering kan inte hanteras enbart med individfokuserade metoder. Samhällsarbete kan förenklat definieras som socialt utvecklings- och förändringsarbete i lokalsamhällen, företrädesvis med socialt exkluderade grupper i marginaliserade bostadsområden. Det bygger på att möta människor och deras behov där de befinner sig för att förebygga och motverka sociala problem, och för att utveckla socialt hållbara livssituationer och -miljöer. Även om betydelsen av samhällsarbete kan finna stöd i såväl den globala definitionen av socialt arbete som Socialtjänstlagen har det i Sverige varit jämförelsevis svagt utvecklat. Samnet har vuxit fram ur förståelsen att samhällsarbete kan utgöra ett viktigt komplement för att möta dagens samhällsproblem. Nätverket är öppet för alla intresserade forskare och lärare och samlar i nuläget representanter från mer än tio lärosäten runtom i Sverige.

Kontaktperson för nätverket är Lisa Kings.

JURIDIKLÄRARE

Bevakar och diskuterar frågor om juridik i socionomutbildningen. Nätverket arrangerar nätverksträffar. Kontaktperson är Anna Lundberg, professor vid Rättssociologiska institutionen.


Nästa nätverksträff kommer att bli under vårterminen 2024 i Lund.

SOCIALFÖRSÄKRINGAR

Nätverket samlar runt 25 personer som är verksamma i olika lärosäten och undervisar och forskar om socialförsäkringen. Nätverket arbetar med samarbete och samverkande kring ämnet i undervisning och i forskning, samt att bli en röst i samhällsdebatten. Nätverket arrangerar nätverksmöten, webinarier och fysiska seminarier där både interna och externa talare bjuds in. Nätverket författar även debattartiklar.  Medlemmar i nätverket arbetar nu med ett antologiprojekt och planen är att ge ut en bok under våren 2024 som skulle kunna användas i undervisning om socialförsäkringar.

Kontaktpersoner för nätverket är: 
Jayeon Lee och Sara Hultqvist

STUDIEVÄGLEDARE

I nätverket ingår studievägledare och personer med studievägledande uppgifter från de olika lärosätena som ger socionomutbildningen. Nätverket träffas digitalt 1–2 gånger per år för att diskutera olika frågor, bl.a. tillgodoräkningsförfaranden, validering av betyg, antagning till senare del av program, hur antagningstal bestäms, hur reservantagning ser ut, studenternas mående och internationalisering.

Kontaktperson: Katriina Östensson